Psí tituly

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene v ČR

Vítěz třídy (VT)
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních a krajských.  V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo mezinárodní výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1.

 

Oblastní vítěz (OV)
Zadává se na oblastních  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.

 

Krajský vítěz (KV)
Zadává se na krajských  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.

 

Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně o nejlepšího  mladého  jedince plemene.

 

Nejlepší veterán plemene
Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1(V1). Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Veteran BOB. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.

 

Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

 

Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů


Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 

Vítěz plemene- BOB  (BEST OF BREED)
Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence  nejlepšího mladého jedince plemene , nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz  , postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

 

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách - mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách :- mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

 

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.

 

CAJC je čekatelství Českého junior šampióna. Zadává se psům a fenám ve třídě mladých, kteří získají známku výborná 1. K získání šampionátu musí pes získat tři tituly CAJC ve věku 9-24 měsíců. Nejméně dvě čekatelství musejí být získána ve třídě mladých, třetí titul CAJC lze nahradit titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů. Toto čekatelství pak ovšem nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.

 

CAC je čekatelství šampionátu krásy ČR, tedy vlastně jakási „dospělá" obdoba titulu CAJC. Aby se pes stal šampiónem ČR, musí získat čtyři tato čekatelství, z toho nejméně dvě na mezinárodní výstavě, a to nejméně ve dvou výstavních sezónách (ve dvou letech) od nejméně dvou rozhodčích. (Platí pro plemena, která nemají povinnou zkoušku z výkonu.) Získání titulu CAC doloží majitel psa kartičkou, kterou získá na výstavě. Jakmile nasbírá čtyři CACové kartičky, pošle je na sekretariát Českomoravské kynologické unie (zastřešující kynologická organizace v České republice), pro potvrzení titulu Šampión krásy ČR. Titul r. CAC může rozhodčí zadat psovi se známkou výborná 2, pokud je přesvědčen o jeho kvalitách a pokud by mu v nepřítomnosti psa oceněného výborný 1 zadal CAC. Jestliže má pes, který získal titul CAC, již potvrzený šampionát ČR, platí druhému psovi v pořadí r. CAC jako „pravý" CAC. Tituly CAC a r. CAC může pes získat v mezitřídě (15-24 měsíců), ve třídě otevřené (od 15 měsíců), v pracovní třídě (pro jedince od 15 měsíců s uznanou a doloženou zkouškou z výkonu u plemen, kde ČMKU tuto třídu povoluje) a ve třídě vítězů (pro jedince od 15 měsíců s titulem mezinárodní šampión nebo národní šampión členského státu FCI, národní vítěz, klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy).

 

CACIB je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. U plemen, která nemají povinnou pracovní zkoušku, musí pes v období nejméně jednoho roku a jednoho dne získat čtyři tato čekatelství, aby splnil podmínky pro přiznání titulu interšampion. Čekatelství musejí být ze třech různých zemí a od tří různých rozhodčích. O tento titul soutěží psi, kteří získali titul CAC. Obdobně jako u CACe je i zde zadáván rezervní CACIB. Do boje o rezervní CACIB mohou zasáhnout vedle psů s titulem CAC (kteří nezískali CACIBa) i psi s titulem r. CAC. (Může se totiž stát, že pes s rezervním CACem se rozhodčímu jeví kvalitnější než CACový pes z jiné třídy.)

 

Tituly CAJC, CAC a CACIB se přitom zadávají zvlášť u psů a u fen. Do soutěže o titul BOB (Best of Breed - vítěz plemene) postupují psi a feny s titulem CAJC nebo CACIB a veterán, pokud získal ocenění výborný 1. Maximálně může tedy o BOBa soutěžit šest jedinců. Tento titul je nejvyšším v rámci plemene.

Nutno dodat, že žádný z titulů není nárokový, rozhodčí ho tedy může, ale nemusí psovi zadat. A to ani v případě, kdy bude pes ve třídě, nebo dokonce v plemeni zcela sám. Může dostat jen známku s pořadím nebo i známku bez pořadí. Přitom pořadí může rozhodčí zadat pouze psům se známkou výborný nebo velmi dobrý (pokud nepočítáme třídu dorostu, kde jsou jen dvě známky - velmi nadějný a nadějný).

Pes, kterému se podaří získat titul vítěze plemene (BOB), postupuje dále do tzv. závěrečných soutěží, kde v konkurenci mnoha jiných plemen bojuje o titul BIG (Best in Group) - tedy vítěze FCI skupiny. FCI skupin je celkem deset, k tomu se za samostatnou skupinu počítají i národní a mezinárodní kynologickou organizací (FCI) dosud neuznaná plemena. Pokud je výstava dvoudenní, vybírá se z vítězů skupin posuzovaných v jeden den „nejkrásnější pes dne" (někdy se používá zkratka BOD - Best of Day). Ten pak s vítězem druhého dne soutěží o titul absolutního vítěze - BIS - Best in Show čili nejkrásnější pes celé výstavy.